Suzuki-opetus

Koko perheen harrastus Äidinkielimenetelmä Yksilö- ja ryhmäopetus Aikataulut

Kotkan seudun musiikkiopisto tarjoaa Suzuki-opetusta syksystä 2022 alkaen huilun- ja pianonsoitossa. Huilunsoiton opetusta Suzuki-menetelmällä tarjotaan Kotkassa sekä Haminassa, ja pianonsoiton opetusta Kotkassa, Kotkansaarella. Opettajina toimivat Suzuki-menetelmään kouluttautuneet musiikkiopiston huilunsoiton opettaja Ilona Janney sekä pianonsoiton opettaja musiikkiopiston rehtori, Suzuki-pedagogi Sini Lavastre.

Suzuki-menetelmää pidetään lapsilähtöisenä ja luonnollisena tapana oppia musiikkia. Menetelmän kehitti japanilainen tohtori Shinichi Suzuki (1898–1998), joka oivalsi, että lapset oppivat musiikkia samalla luonnollisella tavalla kuin äidinkieltäänkin; ympäristön vaikutuksesta. Menetelmässä uskotaan, että lahjakkuuksiin, kuten musikaalisuuteen, kasvetaan oikeassa ympäristössä. Jokaisella lapsella on mahdollisuus oppia.

Suzuki-opetusmenetelmässä tähdätään lapsen kokonaisvaltaiseen kasvuun. Suzuki-kasvatusfilosofian tavoitteena on kasvattaa lapsesta tasapainoinen ja harmoninen ihminen, joka nauttii kyvyistään ja omaa kauniin sydämen.

Koko perheen harrastus

Suzuki-opetus perustuu kodin, oppilaan ja opettajan muodostamaan yhteistyökolmioon. Soittotunnit voi aloittaa jo 3-vuotiaana yhdessä vanhemman kanssa edeten pienin askelin. Vanhemman ei tarvitse osata soittaa ennen tunneille tulemista, vaan soitonopiskeluun kuuluu myös vanhempainkoulutusta, jotta vanhempi osaa toimia apuopettajana kotona. Musiikista tulee perheen yhteinen harrastus ja ilon aihe.

Opetuksessa hyödynnetään lapsen koordinaation ja motoriikan kehityksen herkkyysvaiheita. Soittaminen ja harjoittelu ovat leikkiä. Opetuksessa säilytetään leikkimieli ja toiminnan ilo, ja tunneilla vallitsee positiivinen ilmapiiri. Hyvä vuorovaikutus sekä yhteistyö opettajan, lapsen ja vanhempien välillä ovat tärkeitä edellytyksiä pienen lapsen soittoharrastuksessa.

Äidinkielimenetelmä

Musiikin kuuntelusta ja soittamisesta tulee osa lapsen luonnollista ympäristöä ja arkea. Suzuki-ohjelmistoa kuunnellaan paljon, jotta kappaleesta on soiva mielikuva ennen kuin sitä aletaan harjoitella. Oppiminen tapahtuu seuraamalla ja matkimalla, kokeilemalla ja oivaltamalla. Nuottien lukemisen opettelu astuu kuvaan myöhemmin, yleensä esikouluiässä, kuten äidinkielen kohdallakin tapahtuu.

Hyvin suunniteltu Suzuki-ohjelmisto on sama kaikille Suzuki-oppilaille maailmassa. 1. kirjan kappaleisiin on laulujen sanat, joita lauletaan tunneilla ja kotona.

Yksilö- ja ryhmäopetus

Oppilailla on sekä yksilöopetusta että ryhmätunteja. Jokaiselle oppilaalle pyritään järjestämään soittotuntipari. Oppilaat käyvät kaksi kertaa viikossa soittoparin kanssa yhteisellä tunnilla, jonka pituus on 45 minuuttia. Tunti jakaantuu omaan henkilökohtaiseen soittotuntiin sekä toisen oppilaan tunnin seuraamiseen. Lapset oppivat uskomattoman paljon vain kuuntelemalla muita kuten myös äidinkielen oppimisessa tapahtuu.

Suzuki-menetelmässä korostuvat yhteisöllisyys ja yhdessä tekemisen ilo. Yhteismusisointi on luonnollinen osa opintoja oppilailla jo harrastuksen alusta lähtien. Pianistit musisoivat yhdessä soittoparin kanssa viikoittaisilla soittotunneilla. Huilisteille järjestetään myös erillisiä huiluryhmätunteja lukuvuoden aikana. Lisäksi oppilailla on mahdollisuus osallistua samalla lukukausimaksulla musiikkiopiston lapsikuoroon tai muskareiden soitinryhmiin. Kun ikä ja taidot karttuvat, osallistuvat oppilaat orkesteriin sekä musiikin hahmotusaineiden tunneille.

Pari- ja ryhmätunneilla totutaan pienestä pitäen soittamaan toisten edessä ja opitaan näin luonteva esiintymistapa. Ryhmätunnit ja esiintymiset motivoivat soittajia, ja lapset saavat vaikutteita eri-ikäisiltä soittajilta.

Aikataulut

Pianistien paritunnit ovat Kotkansaarella tiistaisin ja torstaisin klo 15.00–15.45. Huilistien soittotuntien ajat sovitaan opettajan kanssa 10.–11.8.2022.